ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

Door inschrijving bij CrossFit Barneveld verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en regels zoals hieronder staat beschreven.

Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.

 

ARTIKEL 2 – AANSPRAKELIJKHEID

CrossFit Barneveld en/of haar leiding en CrossFit Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

CrossFit Barneveld en/of haar leiding en CrossFit Trainers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk- of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade.

De deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.

De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.

De deelnemer zal CrossFit Barneveld en/of haar leiding en CrossFit Trainers geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

 

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.

Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd, wordt deze automatisch met één maand verlengd.

Voor het lidmaatschap geldt een opzegtermijn van één kalendermaand (ingaande per de eerste van de volgende maand); Opzeggingen dienen schriftelijk worden ingediend.

Een wijziging van de lidmaatschapsvorm is mogelijk. Dit dient schriftelijk te worden ingediend. De nieuwe lidmaatschapsvorm zal per ingang van de nieuwe kalendermaand ingaan waarbij aanstonds het nieuwe tarief zal worden berekend. De deelnemer heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

 

ARTIKEL 4 – HUISREGELS

De deelnemer dient zich te houden aan de door CrossFit Barneveld gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde en discipline.

Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is CrossFit Barneveld gerechtigd de deelnemer de toegang tot de box te ontzeggen en het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de lidmaatschapkosten of teruggave.

 

ARTIKEL 5 – LESSEN

CrossFit Barneveld behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.

Op officiële of erkende feestdagen mag CrossFit Barneveld de deuren sluiten of de openingstijden aanpassen.

CrossFit Barneveld behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Barneveld te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit Barneveld te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

Bij langdurige afwezigheid van een CrossFit Trainer van CrossFit Barneveld zal CrossFit Barneveld geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

Om deel te mogen nemen aan de lessen dient het On-Ramp traject afgerond te worden of één van de coaches geeft toestemming om deel te nemen aan de reguliere lessen.

 

ARTIKEL 6 – BETALINGSTERMIJN / INCASSO

Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit Barneveld eenmaal per jaar worden verhoogd.

Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, zal deze incasso eenmaal kosteloos opnieuw worden aangeboden. Kan het bedrag nogmaals niet geïncasseerd worden? Dan zal er een bedrag van € 7,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.

Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien de deelnemer na een periode van vier weken in nog steeds gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,-, zijn voor rekening van de deelnemer.

Het lesgeld is ook verschuldigd indien de deelnemer, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de deelnemer hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit Barneveld heeft verkregen nadat de deelnemer hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Barneveld.

 

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS

CrossFit Barneveld verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer ten behoeve van een goede bedrijfsvoering, waaronder onder meer wordt verstaan het onderhouden van een goede ledenadministratie.

De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van CrossFit Barneveld zijn opgenomen. CrossFit Barneveld en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met deze verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel en zullen niet worden verstrekt aan derden.

Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (bijv. adres- of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Barneveld te worden doorgegeven. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Barneveld kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.

ARTIKEL 8 – OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van CrossFit Barneveld beoordeeld en beslist.

CrossFit Barneveld behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden ten allen tijde te wijzigen.

Chat openen
1
Giedo | Reflection
Hallo,
Kunnen we je ergens mee helpen?